POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejszy dokument określa zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych przez:

Effiki sp. z o.o.
z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Wierzbowej 8, 17-300 Siemiatycze,
tel. (48) 535-718-817, e-mail: info@effiki.com

 1. Definicje
  1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  2. Sklep – sklep internetowy www.effiki.com, prowadzony przez Effiki sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Wierzbowej 8, 17-300 Siemiatycze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001005847, NIP 5441539475, REGON 380182080, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 27.000 zł; tel.: (48) 535-718-817, e-mail: info@effiki.com ;
  3. Klient/Użytkownik/Ty/Państwo – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności wysyłająca zapytanie do Sklepu, dokonująca zakupu, kontaktująca się ze Sklepem;
  4. Regulamin – regulamin sklepu znajdujący się pod linkiem effiki.pl/regulamin;
  5. dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  6. administrator danych osobowych - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
  7. przetwarzanie danych osobowych - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 2. Administrator danych osobowych:
  Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka Effiki sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Wierzbowej 8, 17-300 Siemiatycze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001005847, NIP 5441539475, REGON 380182080, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 27.000 zł;

 3. Zakres, cel oraz podstawy przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych.
  W związku z zawieraniem oraz wykonywaniem umów sprzedaży naszych produktów, wymagamy od Państwa podania następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Poniżej przedstawiamy szczegółowe cele oraz podstawy prawne przetwarzania przez nas wskazanych powyżej Państwa danych osobowych.


  Lp. Cele przetwarzania Podstawa prawna
  1 Wykonanie umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep. Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji umowy pomiędzy nami a Państwem, w tym realizacji zamówień (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
  2 Przedstawienie oferty handlowej lub materiałów informacyjnych dotyczących interesującego Państwa produktu. Przetwarzanie jest niezbędne dla podjęcia działań przed lub w związku z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3 Utworzenie konta w Sklepie i korzystanie z jego funkcjonalności. Przetwarzanie jest niezbędne dla świadczenia usług związanych z założeniem i prowadzeniem konta w Sklepie (w tym do składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy) (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na konieczności zapewnienia komunikacji z Użytkownikami Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4 Obsługiwanie reklamacji. Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych obowiązków wynikających z procedury reklamacyjnej dotyczącej umowy zawartej pomiędzy Państwem a Nami (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ocenie reklamacji, zarządzaniu dokumentacją reklamacyjną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5 Przesyłanie Państwu informacji handlowych, w tym marketingowych oraz newsletter’a, zawierających informacje o produktach, promocjach i wydarzeniach organizowanych przez EFFIKI.

  Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. marketing bezpośredni produktów i usług.

  Na podstawie odrębnych przepisów prawa wybrane formy komunikacji marketingowej, takie jak: SMS/MMS czy e-mail mogą wymagać uzyskania Państwa zgody.

  6 Ewentualne ustalania lub dochodzenia przez nas roszczeń lub rozpatrywanie i obrona przed takimi roszczeniami.

  Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  7 Wywiązywanie się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  8 „Lista prezentów” – zapewnienie funkcjonalności Sklepu polegającej na możliwości stworzenia przez danego Użytkownika listy naszych produktów, która ma być następnie przekazana osobom trzecim w celu zasugerowania tym osobom zakupu określonych produktów (prezentów) na określoną okazję.

  Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika tworzącego listę prezentów jest niezbędne dla świadczenia na rzecz danego Użytkownika usługi w postaci funkcji „lista prezentów” (art. 6 ust.1 lit. b RODO).

  Przetwarzanie danych osobowych osób, którym lista prezentów ma być przekazana lub danych osobowych osoby, która ma te prezenty otrzymać opiera się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na konieczności umożliwienia wykonania umowy z Użytkownikiem, której przedmiotem jest obsługa listy prezentów (art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z art. 6 ust.1 lit. b RODO ).


  Effiki mogą również przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci Państwa daty urodzenia. Następuje to, jeżeli w formularzu zamówienia wpiszą Państwo swoją datę urodzenia, dzięki czemu w dniu Państwa urodzin, będziemy mogli wysłać Państwu upominek.

  Na stronie internetowej naszego Sklepu udostępniamy Państwu formularz kontaktowy. W związku z obsługą zapytań składanych przez Państwa za pomocą tego formularza, przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię oraz adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. obsługi zapytania).

  Effiki przetwarzają również Państwa dane osobowe w postaci IP Państwa komputera. Następuje to w sytuacji, w której wyrażą Państwo chęć otrzymywania od nas newsletter’a, jak również w sytuacji korzystania przez Państwa z OnLine Chat. Narzędzie OnLine Chat stosowane w naszym Sklepie zapewnia Państwu możliwość bezpośredniej konwersacji z nami w związku z oferowanymi przez Sklep produktami. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne dla podjęcia działań przed lub w związku z zawarciem umowy. Za pomocą narzędzia OnLine Chat, Effiki przetwarzać mogą również dane w postaci IP Państwa komputera oraz używanej przez Państwa przeglądarki oraz Państwa lokalizacji. Podstawa prawną takiego przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na umożliwieniu obsługi klienta w czasie realnym, w szczególności w celu udzielenia niezbędnych informacji o Produktach i wybraniu odpowiedniego języka do takiej komunikacji.

  Effiki mogą przetwarzać również Państwa dane osobowe, związane z odwiedzaniem przez Państwa profili Effiki prowadzonych w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest). Dane te mogą być przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

  W związku z tym, że Effiki zapewniają Państwu możliwość skorzystania z funkcji „lista prezentów” dzięki czemu mogą Państwo stworzyć specjalna listę naszych produktów, jakie Państwo lub wskazane przez Państwa osoby chciałyby otrzymać, Effiki przetwarzać mogą dane osobowe osoby, która listę prezentów stworzyła (tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), osób, które otrzymają listę prezentów, tak aby potem mogły same dokonać zakupów (tj. adres e-mail tych osób) oraz dane osobowe osoby, która prezenty ma otrzymać (tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail ).


 4. Odbiorcy danych osobowych.
  Przetwarzane przez Effiki dane osobowe będą udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców. Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi zaufani dostawcy usług lub podwykonawcy – np. firmy kurierskie , operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi utrzymania strony internetowej Sklepu , zapewniające wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, podmioty zapewniające usługi analityczne związane z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu, operatorom płatności, podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę prawną oraz księgową. Effiki mogą być zobowiązane do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów publicznych lub innych instytucji.

 5. Przekazywanie danych poza obszar EOG.
  Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Warunki takiego transferu danych będą zabezpieczone zgodnie z wymogami RODO.

 6. Okres przechowywania danych osobowych.
  Okres przechowywania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu, dla którego Państwa dane są przetwarzane.
  • dane osobowe przetwarzane dla celów realizacji umowy z Państwem, w tym dla celów realizacji dokonywanych przez Państwa zakupów w naszym Sklepie, będą przetwarzane przez okres konieczny do wykonania umowy;
  • dane osobowe przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Państwa konta w Sklepie, będą przetwarzane do czasu Państwa rezygnacji z konta użytkownika w naszym Sklepie nie krócej jednak nie okres konieczny do wykonania umowy związanej z danym kontem;
  • dane osobowe przetwarzane dla celów udostępniania Państwu naszego newslettera, będziemy przetwarzać do momentu odpowiednio, Państwa rezygnacji z newslettera, zakończenia jego wydawania lub zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych;
  • dane osobowe przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Państwa dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją);
  • dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących np. prowadzenie komunikacji marketingowej, będziemy przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych;
  • dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszych innych niż w/w prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, skargi czy wnioski, a także prowadzenia statystyk związanych z wykorzystaniem przez Państwa naszej strony internetowej, będziemy przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że skorzystają Państwo ze swojego prawa i zgłoszą sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a my nie będziemy mogli wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Państwa praw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Możemy przedłużyć w/w okresy przetwarzania danych osobowych o okres przedawnienia Państwa lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

 7. Prawa Klienta.
  W przypadkach określonych w RODO, przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (gdy dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający dokonać weryfikacji danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • f. prawo do przenoszenia danych osobowych (gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny).

  Z zastrzeżeniem wyjątków oraz ograniczeń przewidzianych w RODO: a) jeżeli przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie Państwa zgody, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonywanego przed wycofaniem zgody, b) jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo do tego aby w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Mogą Państwo realizować te prawa poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia precyzującego takie żądanie na adres: ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze lub drogą email: privacy@effiki.com.

  Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO) – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www Urzędu.

 8. Media społecznościowe.
  Kontakt z nami jest możliwy również przez nasze kanały w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest). Przykładowo, jeśli wyślą Państwo do nas wiadomość lub opublikują coś w naszych kanałach społecznościowych, możemy wykorzystać informacje z Państwa wiadomości lub wpisu do skontaktowania się z Państwem w sprawie, w której się Państwo do nas zgłosili za pośrednictwem użytego kanału mediów społecznościowych. Należy jednak mieć świadomość, że wpis na publicznym kanale mediów społecznościowych może przeczytać każda dowolna osoba. Prosimy pamiętać, że we wpisie lub w wiadomości nie należy umieszczać żadnych wrażliwych danych (takich jak informacje na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinii politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych bądź stanu zdrowia). Szczegółowe informacje o celach, zakresie i wykorzystywaniu Państwa danych przez w/w media społecznościowe, o prawach przysługujących użytkownikowi z tego tytułu oraz o ustawieniach ochrony prywatności znajdują się na następujących stronach internetowych:


  Strona internetowa Sklepu zawiera linki do kanałów społecznościowych. Nie wykorzystujemy standardowych wtyczek, aby chronić dane naszych Klientów podczas wizyt na naszej stronie. Stosujemy linki HTML wbudowane w stronę, które umożliwiają udostępnianie informacji na kanałach społecznościowych. Wbudowanie linków uniemożliwia bezpośrednie połączenie z serwerami kanałów społecznościowych podczas wejścia na stronę z poziomu naszej strony. Kliknięcie na jeden z przycisków powoduje otwarcie okna i przekierowuje użytkownika na właściwą stronę, na której – po zalogowaniu – można skorzystać z przycisków „Lubię to” lub „Udostępnij”.

 9. Bezpieczeństwo danych osobowych.
  Zapewniamy zastosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i ciągłości przetwarzania Państwa danych osobowych. Dostęp do Państwa danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, a jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez siebie zadania. Dokładamy należytej staranności w tym, aby zapewnić, że nasi podwykonawcy i dostawcy również stosowali odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarzają Państwa dane osobowe.

 10. Polityka dotycząca wykorzystania cookies.

  Strona internetowa naszego Sklepu używa plików cookies.

  Czym są cookies?

  Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci komputera użytkownika. Pliki cookies pełnią różnoraką funkcję, m.in. pomagają dostosować zawartość strony internetowej do ustawień komputera wybranych przez użytkownika, zapamiętują preferowany wygląd strony, ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Pliki cookies zapisywane na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno ze strony internetowej, na którą dany użytkownik wchodzi, jak również mogą być wysyłane z serwerów stron, do których odwiedzane strony się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.

  Pod względem czasu przechowania cookies na urządzeniu użytkownika, można podzielić je na dwa typy plików: cookies sesyjne - przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia sesji oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (tj. przeglądarki) oraz cookies trwałe - przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas trwania sesji danej przeglądarki, jak również przez określony czas po zamknięciu danej sesji. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Używane są w celu zachowania ustawień lub preferencji użytkownika, a tym samym m.in. do zapewnienia komfortowego korzystania ze strony podczas kolejnej wizyty. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies i ich działania można znaleźć np. na stronie http://www.aboutcookies.org

  Modyfikacje ustawień cookies:

  W wielu przypadkach przeglądarki używane przez użytkowników domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak zmienić ustawienia dotyczące cookies w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej.

  Poniżej wskazujemy sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
  a) Google Chrome - domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
  • w prawy górnym rogu kliknąć „Więcej” i wybrać opcję "Ustawienia";
  • kliknąć w "Zaawansowane" na dole strony;
  • w sekcji „Prywatność i ustawienia” wybrać opcję "Ustawienia treści" ;
  • wybrać żądane ustawienia;
  • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy dodać adresy stron w sekcjach „Blokuj”, „Wyczyść przy zamykaniu”, „Zezwalaj;
  • zmiany są zapisywane automatycznie po wprowadzeniu.
  b) Microsoft Internet Explorer - Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
  • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
  • wybrać zakładkę "Prywatność";
  • kliknąć „Zaawansowane” i wybrać żądane ustawienia;
  • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć „Witryny”, następnie dodać adresy stron, które mogą zapisywać cookies („Zezwalaj”), lub wykluczyć („Blokuj”).
  c) Mozilla Firefox - domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
  • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
  • następnie wybrać zakładkę "Prywatność i bezpieczeństwo" i zaznaczyć żądane ustawienia;
  • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
  • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
  d) Opera - domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
  • kliknąć w "Logo Opera", wybrać opcję "Ustawienia", a następnie "Prywatność i bezpieczeństwo";
  • zaznaczyć żądane ustawienia;
  • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami”, a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
  • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "Gotowe".
  e) Safari - domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
  • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
  • kliknąć ikonę "Prywatność";
  • zaznaczyć żądane ustawienia;
  • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.
  Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na instalowanie na Państwach urządzeniach końcowych (tj. telefonach, komputerach, laptopach) plików cookies, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach Państwa przeglądarki. Brak wprowadzenia przez Państwa stosownych ograniczeń lub wyłączeń w wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce oznacza zgodę na stosowanie aktualnych (w tym domyślnych) ustawień przeglądarki oraz na zapisywanie plików cookies. Informujemy, że ograniczenia w stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

  Jakich cookies używamy i dlaczego?

  Korzystanie przez nas z niektórych plików cookies jest niezbędne dla umożliwienia Państwu poruszania się po stronie internetowej Sklepu i optymalnego korzystania z niej, np. dostęp do treści zastrzeżonych dla użytkowników zarejestrowanych.

  • Używamy także funkcjonalnych plików cookies PrestaShop – [uniklany numer] do zapisywania informacji umożliwiających dostosowanie strony internetowej Sklepu do potrzeb i preferencji użytkowników, np. do zapamiętania preferowanego języka lub waluty, zapamiętania zawartości koszyka lub faktu, że użytkownik wypełnił już wcześniej kwestionariusze. Pliki te przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym przez 20 dni.
  • Korzystamy z sesyjnych plików PHP SES SID, przechowywanych na Państwa urządzeniu do czasu zakończenia sesji przeglądania lub zamknięcia przeglądarki. Pliki te umożliwiają przekazywanie parametrów między kolejnymi odwiedzanymi podstronami.
  • Wykorzystujemy również pliki dotyczące zapisu do newsletter, tj. newsletCookie (przechowywany przez 30 dni) oraz pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony naszego Sklepu (przechowywane od 1 godz. do 730 dni), tj. pliki cookie _ga, _gid, _gat.
  • Effiki korzystają również z cookie_ue. Ten plik cookie instaluje się na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej naszą stronę internetową, która zaakceptowała „klauzulę cookie”. Dzięki temu plikowi, jeżeli Użytkownik wciągu 30 kolejnych dni odwiedzi naszą stronę, to nie wyświetli mu się w tym czasie ponownie „klauzula cookie”.
  • Effiki korzystają z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google LLC. („Google”). Google Analytics wykorzystuje cookies, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Dzięki uzyskanym za pomocą Google Analytics statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników.
   Więcej informacji na temat zasad działania Google Analytics, w tym na temat zasad, na jakich Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajdą Państwo na stronie internetowej o adresie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, a także w oświadczeniu o ochronie danych osobowych znajdującym się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de .W szczególności prosimy o zapoznanie się w zakładką „Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów”, która znajduje się na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
   Mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez pliki cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną na strone: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  • Effiki korzystają z programu OnLine Chat, który opiera swoje działanie na następujących plikach cookie: livechatpro (przechowywany 3 dni) – plik niezbędny do podtrzymywania połączenia Chat z obsługą naszego Sklepu, w momencie przechodzenia między kolejnymi podstronami.


 11. Zmiany w Polityce prywatności
  Wszelkie przyszłe zmiany w naszej Polityce prywatności będą publikowane na tej stronie internetowej. Z tego względu należy okresowo przeglądać ją pod kątem zmian w naszej Polityce prywatności.

Wersja: 25 maja 2018; aktualizacja w dniu 29 sierpnia 2018