EFFIKI I Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Wdrożenie nowego modelu biznesowego - internacjonalizacja produktów firmy EFFIKI” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP  
Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem produktów Effiki I Sp. Z o.o. na nowe rynki zagraniczne: Hiszpanii, Danii, Szwecji i ZEA, co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienia pozycji Avis na rynku międzynarodowym.
Planowane efekty:  Wzrost sprzedaży produktów, zbudowana zostanie stała obecność produktów oraz świadomość marki na zidentyfikowanych, najbardziej atrakcyjnych dla firmy rynkach.

Wartość projektu: 684 981,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 571 200,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 485 520,00 zł


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji

w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój eksportu EFFIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA- wypromowanie produktów marki EFFIKI za granicą.

Cel projektu: promowanie produktów branży Moda Polska, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 487 400.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 414 290.00 PLN

Beneficjent: EFFIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


W związku z ogłoszonym dnia 05.05.2022 r. zapytaniem ofertowym na zakupmodelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności dotyczącym planowanej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, 
nr konkursu 9 (1/2022)Wnioskodawca Effiki sp z o.o. spk, informuje, że w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wystąpiła literówka w nazwie firmy. W związku z tym, w każdym miejscu, w którym widnieje nazwa „Effik sp z o.o. spk” powinna być użyta poprawna nazwa firmy, której prawidłowy zapis zgodny z wpisem do KRS to Effiki sp z o.o. spk. 

 

 

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w terminie 05-12.05.2022 na zakup modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, informujemy, że wygrała firma INNOWIA Sp. z o.o, ul. 28 Czerwca 1956 r., 400/302, 61-441 Poznań.

 

 

1. Zapytanie ofertowe (pdf - 209,8kB)

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf - 143,8kB)

3. Załącznik nr 2 - Model biznesowy (pdf - 262,7kB)